Eğitimcinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğitimcinin Eğitimi 45 Saat süreli M.E.B Onaylı sertifika programıdır. Eğitim genel olarak eğitimci olarak meslek hayatına devam eden ve bu alanda kendisini geliştirmek isteyen bireylere yönelik hazırlanmıştır.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Eğitim Programının Amacı

Eğiticinin Eğitimi Kursu eğitim programı işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim (lise) mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

Bu Kurs Programı ile kursiyerlerin

 • Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
 • Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
 • Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
 • Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
 • Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
 • Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
 • Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
 • Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
 • Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları

 • Bu program kurum ve kuruluşların eğitim birimlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler,
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uzmanları,
 • İş Yeri Hemşireleri,
 • İş yeri Hekimleri,
 • Eğitmenler Katılabilirler.

Eğiticinin Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi

Eğitimcinin Eğitimi Eğitim süresi 45 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifikası

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan Eğiticinin Eğitimi Belgesi Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği

Eğiticilerin eğitimi belgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca eğitimci eğitimi belgesinin yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır. Böylece kurumumuzdan almış olduğunuz eğiticinin eğitimi sertifikası yurt dışında geçerli hale gelecektir.

1.HAFTA

1
1.GÜN
2
A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU I
3
1. Nasıl Öğreniyoruz?
4
a. Başlıca öğrenme kuramları
5
1- Davranışçı Öğrenme Kuramı
6
2- Bilişsel Öğrenme Kuramı
7
3- Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
8
2. Bilgiyi İşleme Modeli
9
a. Öğrenme
10
b. Hatırlama
11
c. Unutma
12
3. Grup Çalışması – Uygulama
13
a. Beyin fırtınası – Soru Cevap
14
b. Konuların Analizi
15
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
16
4. Öğretim İlkeleri
17
a. Bireyselleştirme İlkesi
18
b. Bilinenden Bilinmeye Öğretim İlkesi
19
c. Esneklik İlkesi
20
d. Açıklık İlkesi
21
e. Süreklilik İlkesi
22
f. Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
23
g. Ekonomiklik İlkesi
24
h. Yakından Uzağa Öğretim İlkesi
25
i. Güncellik İlkesi
26
5. Öğretim Stratejileri
27
a. Sunuş
28
b. İnceleme ve Araştırma
29
c. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
30
6. Üst Düzey Öğrenmeler
31
a. Yaratıcı Öğrenme
32
b. Eleştirel Öğrenme
33
7. Öğrenme Hedefleri
34
8. Grup çalışması – Uygulama
35
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
36
b. Konuların Analizi
37
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
38
9. Gün Değerlendirmesi
39
2.GÜN
40
A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU II
41
1. Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
42
a. Androgoji
43
2. Öğretimde Bireysel Farklılıklar
44
3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
45
3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler4. Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
46
5. Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
47
a. Anlatma Yöntemi
48
b. Soru-cevap Yöntemi
49
c. Mikro Öğretim
50
d. Tartışma Yöntemi
51
e. Örnek Olay Yöntemi
52
f. Gösterip Yaptırma Yöntemi
53
g. Problem Çözme Yöntemi
54
h. Bireysel Çalışma Yöntemi
55
i. Proje Yöntemi
56
j. Rol Oynama Yöntemi
57
k. Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri
58
l. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellikleri
59
m. Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri
60
n. Buluş Yoluyla Öğrenme
61
6. Grup Çalışması – Uygulama
62
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
63
b. Konuların Analizi
64
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
65
7. Öğrenme Stilleri
66
a. Görsel Öğrenme
67
b. İşitsel Öğrenme
68
c. Kinestetik/Tüm Bedeniyle Öğrenme
69
8. Öğrenme Stratejileri
70
a. Dikkat Stratejileri,
71
b. Tekrar Stratejileri,
72
c. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler,
73
d. Yürütücü Biliş Stratejileri
74
e. Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler
75
9. Öğrenme Düzeyleri
76
10. Öğrenme Yolları
77
a. Aktif Dinleme
78
b. Not Alma
79
c. Görsel Materyalleri Kullanma
80
d. Sorular Sorma
81
11. Bilgiyi İşleme Süreci
82
a. Beklenti
83
b. Algılama
84
c. Genelleştirme
85
d. Hatırlama
86
e. Anlamsal Şifreleme
87
f. Aktif ya da Uzun Süreli Depolama
88
12. Grup Çalışması – Uygulama
89
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
90
b. Konuların Analizi
91
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
92
13. Gün Değerlendirmesi
93
3.GÜN
94
A. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA
95
1. Eğitim İhtiyaç Analizi
96
2. Eğitim Programının Öğeleri
97
a. Hedefler
98
b. Eğitim Durumları
99
c. Sınama Durumları
100
3. Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak
101
4. Grup Çalışması – Uygulama
102
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
103
b. Konuların Analizi
104
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
105
5. Program ve Tasarım
106
a. İstek Faktörünün Belirlenmesi
107
b. Sunum Türünün Belirlenmesi
108
c. Hitap Edilen Kitlenin Tanınması
109
d. Doğru Kaynakların Seçimi
110
6. İçerik Seçimi
111
7. Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması
112
8. Grup Çalışması – Uygulama
113
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
114
b. Konuların Analizi
115
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
116
9. Eğitim Ortamı
117
a. Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
118
b. Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması
119
10. Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma
120
11. Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
121
a. Giriş
122
b. Gelişme
123
c. Sonuç
124
12. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması
125
13. Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması
126
14. Eğitim Notlarının Hazırlanması
127
15. Grup Çalışması – Uygulama
128
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
129
b. Konuların Analizi
130
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
131
16. Uygulama Zamanlarının Seçilmesi
132
17. Yaşamla Bağlantıların Sunulması
133
18. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
134
a. Yapılandırmacılık
135
b. Proje Temelli Öğrenme
136
c. Problem Temelli Öğrenme
137
d. Beyin Temelli Öğrenme
138
e. Tam Öğrenme
139
f. Yaşam Boyu Öğrenme
140
19. Grup Çalışması – Uygulama
141
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
142
b. Konuların Analizi
143
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
144
20. Gün Değerlendirmesi
145
4.GÜN
146
A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA I
147
1. Etkili Sunumun Amacı ve Önemi
148
2. Eğitimcinin Rolü
149
a. Giyim ve Dış Görünüş
150
b. Duruş
151
c. Ses Tonu
152
d. Beden Dili
153
3. Grup Çalışması – Uygulama
154
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
155
b. Konuların Analizi
156
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
157
4. Katılımcı Psikolojisi ve Önemi
158
5. Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim
159
a. Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
160
b. Aykırı Seslerin Bastırılması
161
c. Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı
162
d. Kişisel Alanı Korumak
163
6. Topluluk Önünde Konuşma
164
7. Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler
165
8. Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar
166
9. Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek
167
10. Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi
168
11. Grup çalışması – Uygulama
169
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
170
b. Konuların Analizi
171
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
172
12. Gün Değerlendirmesi
173
5.GÜN
174
A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II
175
1. Etkili Sunum Aşamaları
176
a. Dikkati Çekme
177
b. Güdüleme-İstekli Kılma
178
c. Hedeften Haberdar Etme
179
d. Hazırbulunuşluk
180
e. Sunu Yapma (yaklaşım, yöntem, teknik, öğretim hizmeti değişkenleri):
181
f. İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme
182
g. Aktarma/Dönüştürme-Uygulama
183
h. Değerlendirme
184
i. Ödev-Proje
185
2. Grup Çalışması – Uygulama
186
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
187
b. Konuların Analizi
188
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
189
3. Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler
190
a. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri
191
b. Sunum Akışının Planlanması
192
-Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
193
-Katılımcıların Analizi
194
-Taslak Planın Hazırlanması
195
– Kaynak Malzemelerin Seçilmesi
196
-Notların Oluşturulması
197
4. Grup Çalışması – Uygulama
198
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
199
b. Konuların Analizi
200
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
201
5. Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
202
a. Etkili Açılış
203
b. Grubu Canlı Tutma
204
c. Zaman Yönetimi
205
d. Etkili Kapanış
206
6. Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler
207
7. Katılımcı Tepkilerini İzleme
208
8. Grup Çalışması – Uygulama
209
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
210
b. Konuların Analizi
211
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
212
9. Gün Değerlendirmesi

2. HAFTA

1
1.GÜN
2
A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
3
1. Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler
4
2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)
5
3. Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi
6
4. Slaytların Yazılımı
7
5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları
8
6. Ses ya da Müziğin Seçimi
9
7. Grup Çalışması – Uygulama
10
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
11
b. Konuların Analizi
12
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
13
8. Gün Değerlendirmesi
14
2.GÜN
15
A. GERİBİLDİRİM
16
1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
17
a. Soru Sorma Nedenleri
18
2. Soru Sorma Teknikleri
19
a. Açık Uçlu Sorular
20
b. Kapalı Uçlu Sorular
21
3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
22
a. İçerik Açısından
23
b. Biçim Açısından
24
c. Düzen Açısından
25
d. İfade ve Anlatım Açısından
26
d. İfade ve Anlatım Açısından4. Soru Düzeyleri
27
a. Bilgiyi Ölçen Sorular
28
b. Anlamayı Ölçen Sorular
29
c. Uygulamayı Ölçen Sorular
30
d. Analizi Ölçen Sorular
31
e. Sentezi Ölçen Sorular
32
f. Değerlendirmeyi Ölçen Sorular
33
5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri
34
6. Yanıtların Alınması
35
7. Katılımcıların Soruları
36
9. Grup Çalışması – Uygulama
37
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
38
b. Konuların Analizi
39
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
40
10. Gün Değerlendirmesi
41
3. GÜN
42
A. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
43
1. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
44
a. Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası
45
b. Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri
46
2. Değerlendirme
47
a. Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları
48
3. Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
49
4. Grup Çalışması – Uygulama
50
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
51
b. Konuların Analizi
52
b. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
53
5. İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
54
a. Geçerlilik
55
b. Güvenirlilik
56
b. Güvenirlilikc. Kullanışlılık
57
6. Grup çalışması – Uygulama
58
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
59
b. Konuların Analizi
60
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
61
7. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
62
a. Yazılı Yoklamalar
63
b. Kısa Cevap Gerektiren Testler
64
c. Doğru-Yanlış Testler
65
d. Çoktan Seçmeli Testler
66
e. Sözlü Sınavlar
67
f. Performansın Ölçülmesi
68
g. Diğer Gözlem Araçları
69
h. Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi
70
8. Değerlendirme ve Not Verme
71
9. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
72
11. Grup Çalışması – Uygulama
73
a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
74
b. Konuların Analizi
75
c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
76
12. Gün Değerlendirmesi
77
4. GÜN
78
A. SUNUM UYGULAMALARI
79
1- Kursiyerler sektörlerine göre belirledikleri konularda 15-20 dakika süren sunum yaparlar.
80
2- Yapılan sunumlar eğitmen tarafından kurs programı çerçevesinde değerlendirilir.
Yüz Yüze Eğitim İmkanı İle Ankara'dan!
Online Eğitim İmkanı İle Tüm Türkiye'den Katılabilirsiniz!

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 41 öğrenci
Süre: 45 Saat
Dersler: 292
Video: İsteğe Bağlı
Seviye: M.E.B Onaylı

İletişim Formu


  Çalışma Saatleri

  Pazartesi 9:30 am - 7.00 pm
  Salı 9:30 am - 7.00 pm
  Çarşamba 9:30 am - 7.00 pm
  Perşembe 9:30 am - 7.00 pm
  Cuma 9:30 am - 7.00 pm
  Cumartesi 9:30 am - 7.00 pm
  Pazar 9:30 am - 7.00 pm