Çocuk Gelişimi

Aile Eğitimi 12-18 Yaş Kursu

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursunun Yasal Dayanağı 

“Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nün Sertifikalı Bakım Personeline 13.02.2017 tarihindeki beyanı;

Bakanlığımız strateji geliştirme bakanlığının 08.09..2016 tarih ve E.97644 sayılı ihalelerde uyulması gereken kurallar ve parasal limitler konulu yazısının 3.1.1 maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup değişiklik yazısında;”(a) bendinde belirtilenler dışında herhangi bir liseden mezun olmaları veya Ön Lisans mezunlarından; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HEM programı içerisinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Modülü altındaki “Çocuk Bakım Elemanı” eğitim sertifikası ile 12 yaş üzeri çocuklar ile ilgili hizmet alanlarında görevlendirilecek bakım personeli için buna ek olarak olarak “Aile Eğitimi Kurs Programı 12-18 Yaş” Eğitim Modülü Sertifikası almış şartı aranır. Fiilen çalışan kişilerin “Aile Eğitimi Kurs Programının görevli olduğu yaş grubuna uygun eğitim modül sertifikasını alması sağlanır” şeklinde olması istenmektedir. Bu kamsamda Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinin tamamında görev yapan bakım personellerimizden; Sağlık Meslek Lisesinin “Hemşirelik veya “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümü mezunları ile bu bölümlerin Lisans/Ön Lisans mezunu, Kız Meslek Liselerinin “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” Aile ve Tüketici Bölümünün ” Ev ve Kurum Hizmetleri veya “Sosyal Destek Hizmetleri” bölümü mezunu ile bu bölümlerin dengi Lisans/Ön Lisans mezunu; “Sosyal Hizmetler” bölümünün Ön Lisans mezunu dışında kalan bakım personellerinin tamamı “Aile Eğitimi Kurs Programı 12-18 Yaş Eğitim Modülü Sertifikası almaları ve 2017 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüze teslim etmeleri hususunda gereğini rica ederim.” 

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke genelinde anne- babaların anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Meslek Tanımı

Çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, çocukların gelişimlerini desteklenmesine yönelik bilgi ve beceri kazanan kişidir.

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları

 • Okuma yazma bilmek ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Aile Eğitimlerinin Yasal Dayanakları

 Anayasamız başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlarda; Çocuk Hakları- na Dair Sözleşme, Çocuk Koruma Kanunu, 10. Kalkınma Planı, Millî Eğitim Temel Kanunu ve MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde çocuğun ve ailenin korunması ile desteklenmesi esas alınmış; aileye ve çocuğa sunulacak hizmetler için yönetimlerce bu görevlerin yerine getirilmesi vurgulanmıştır. 0-18 yaş arası olarak tanımlanan çocukluk dönemi, tüm yaşamı belirleyen temel oluşumların gerçekleştiği bir dönemdir. Anayasa ve tüm yasalar incelendiğinde çocuğun öneminin ve ihtiyaçlarının fark edildiği bu dönemde ailelerin eğitiminin ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

Aile Eğitimlerinin Sosyal ve Kültürel Dayanakları

Günümüzde yaşamın getirdiği zorluklar ve riskler yüzünden çocukları ve ergenleri yaşama hazırlamak, onlara gerekli becerileri kazandırmak ve ayakları üzerinde durmalarını sağlamak eskisinden daha fazla bir çaba gerektirmektedir. Bu bağlamda ailenin gerekli becerileri kazanmasının desteklenmesi önemlidir. 5 Toplumun temelini en doğal kurum olan aile oluşturur. Aile kurumu insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Ailenin temelini ne kadar sağlam tutarsak toplumun temeli de o kadar sağlam olur. Her çocuğun ailesinden alacağı temel bilgiler, onun gelecekteki başarısını belirler. Bu sebeple nitelikli aile bireylerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının yaşama dönüştürülebilmesi için aile odaklı eğitim çalışmaları sürdürülmelidir.

Aile Eğitimlerinin Ekonomik Dayanakları

Toplumsal değişme ve içinde bulunduğumuz küreselleşme ortamından olumsuz olarak etkilenen kurumların en başında aile kurumu gelmektedir. Aile yapısındaki bozulma ve ailede yaşanan olumsuzluklar topluma doğrudan yansımakta; şiddet, ihmal ve istismar sosyal çatışmaları beslemektedir. Bu da toplumsal ve ekonomik sorunları tetiklemektedir. Bilimsel ve sistematik bir organizasyonla yönlendirilmesi gereken aile eğitimleri, bütün eğitim sisteminin can alıcı noktasıdır. Aile sadece bir toplumsal kurum değil, aynı zamanda önemli bir eğitim kurumudur. Çocuk İlk eğitimini ailesinden alır. Çocukların yaşamlarının en hızlı geliştikleri dönem olan çocukluk yıllarında yapılacak İyileştirici müdahaleler hem bireysel hem toplumsal hem de ekonomik gelişme açısından hayati derecede önemlidir. Öncelikle toplumun soyso-ekonomik açıdan olumsuz koşullardaki ailelerini hedefleyen 0- 18 yaş aile eğitimleri ile bu dönemlerde anne-baba eğitimine dikkat çekmek ve bunu gerçekleş- tirmek geleceğe yatırım için önemli bir fırsattır. Aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ile çocuğunu destekleyen bilinçli aileler artmakta; daha iyi aile ilişkileri, daha etkili okul- aile iş birliği, daha iyi eğitilmiş ve gelişmiş bireyler yetişmekte; sosyo-ekonomik şartlara bağlı eşitsizlikler azalmakta, sosyal-kültürel ve ekonomik açıdan toplumsal gelişme hız kazanmaktadır. Bütün bu sonuçlar, araştırma bulguları ile de desteklenmektedir.

Programın Felsefi ve Teorik Temelleri

Programda; bilgi ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı çağdaş eğitim yaklaşımı ve modelleri temel alınmıştır. Bunlar yapılandırıcı yaklaşım, aktif öğrenme yaklaşımı, yaparak ya- şayarak öğrenme yaklaşımı, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim vb. olarak sıralanabilir. Programda yapılandırmacı yaklaşım temel olarak alınmakla birlikte, birçok teoriden yararlanılmıştır. Başka bir deyişle program, eklektik bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Aile eğitimi programlarının temel kabulleri ve düşünsel temelleri aşağıdaki gibidir: – Yaşı, sosyal ve kültürel ortamı, ekonomik durumu ne olursa olsun, tüm bireyler öğrenmeye ve gelişmeye açıktır. – Her anne-baba, çocuğu için ellerinden gelenin en iyisini yapar. – Çocuk hakları, kadın hakları, insan haklarına saygı esastır. – Cinsiyet ayrımcılığı gözetilmez. – Anne-babanın birlikte katılımı esas olup aile bütünlüğü içerisinde uygulamalar yapılır. – Bireysel, sosyal, kültürel ve toplumsal özellikler ile farklılıklar dikkate alınır. – Programın nihai hedeflerinden biri çocuğun/ergenin potansiyelini tam olarak kullanmasına ortam sağlamak, diğeri de anne-babanın kendi bireysel varoluşları ile ilgili yaşam kalitelerini yükseltmektir

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının İçeriği

 • Tanışma ve Program Tanıtımı
 • Ailenin Yapısı ve Önemi
 • Ergen Gelişimi 1
 • Ergen Gelişimi 2
 • Ergenlerle İletişim
 • Ergen ve Akran İlişkileri
 • Ergenin Okul Yaşamı
 • Ergenin Kariyer Gelişimi
 • Ergenlikte Duygusal ve Ruhsal Sorunlar
 • Ergenlikte Riskli Davranışlar 1
 • Ergenlikte Riskli Davranışlar 2
 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Temel Haklar İhmal, İstismar ve Şiddet
 • Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi

Eğitim süresi 70 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikası

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği:

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 

4 Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Çocuk Gelişimi

Ankara Özel Eğitim Kursu

Ankara Özel Eğitim Kursu

Çocuk Gelişimi

Aile Rehberliği 7-19 Yaş Kursu

Aile Rehberliği Eğitimi Kursu

Çocuk Gelişimi

Anne Destek Eğitimi 3-6 Yaş Kursu

3-6 Yaş Anne Destek Eğitimi Kursu

Çocuk Gelişimi

Baba Destek Eğitimi 7-11 Yaş Kursu

7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi (Badep) Kursu